SCHEDULE

23/24 SEASON

Oct.

29

1 - 5

JUDGE

 • Ruu
 • KETS
 • Koji
 • KAORIalive
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

Nov.

13

2 - 4

JUDGE

 • WREIKO
 • SAM
 • KETS
 • Koji
 • KAORIalive
 • AUDIENCE

Nov.

24

6 - 0

JUDGE

 • KATSUYA
 • WREIKO
 • Ruu
 • KETS
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

Dec.

15

1 - 5

JUDGE

 • KATSUYA
 • SAM
 • Ruu
 • KETS
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

Dec.

28

3 - 3

JUDGE

 • MADOKA
 • KATSUYA
 • WREIKO
 • Ruu
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

Jan.

12

ROUND.6

Jan.

28

CYPHER ROUND

Feb.

08

1 - 5

JUDGE

 • SAYA YAMAMARU
 • KATSUYA
 • Ruu
 • KETS
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

Feb.

25

0 - 6

JUDGE

 • SAYA YAMAMARU
 • KATSUYA
 • SAM
 • Koji
 • KAORIalive
 • AUDIENCE

Mar.

10

0 - 6

JUDGE

 • SAYA YAMAMARU
 • MADOKA
 • KETS
 • Koji
 • KAORIalive
 • AUDIENCE

Mar.

21

5 - 1

JUDGE

 • MADOKA
 • KATSUYA
 • WREIKO
 • SAM
 • Ruu
 • AUDIENCE

Apr.

07

3 - 3

JUDGE

 • SAYA YAMAMARU
 • Ruu
 • KETS
 • Koji
 • KAORIalive
 • AUDIENCE

May

03

2 - 4

JUDGE

 • SAYA YAMAMARU
 • MADOKA
 • KATSUYA
 • WREIKO
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

May

19

4 - 2

JUDGE

 • SAYA YAMAMARU
 • MADOKA
 • SAM
 • Koji
 • KAORIalive
 • AUDIENCE

Oct.

02

4 - 2

JUDGE

 • ERi FeNeSiS
 • Koji
 • 川本 アレクサンダー
 • PEET
 • HideboH
 • AUDIENCE

Oct.

19

1 - 5

JUDGE

 • Yu-mah
 • Koji
 • 川本 アレクサンダー
 • SHINICHI
 • HideboH
 • AUDIENCE

Nov.

02

1 - 5

JUDGE

 • ERi FeNeSiS
 • Yu-mah
 • SHINICHI
 • PEET
 • HideboH
 • AUDIENCE

Dec.

14

6 - 0

JUDGE

 • Yu-mah
 • suzuyaka
 • KAORIalive
 • 長谷川達也
 • PEET
 • AUDIENCE

Dec.

28

1 - 5

JUDGE

 • Koji
 • KAORIalive
 • 川本 アレクサンダー
 • SHINICHI
 • HideboH
 • AUDIENCE

Jan.

11

CYPHER ROUND

Jan.

25

6 - 0

JUDGE

 • Yu-mah
 • Koji
 • KAORIalive
 • 川本 アレクサンダー
 • SHINICHI
 • AUDIENCE

Feb.

08

1 - 5

JUDGE

 • ERi FeNeSiS
 • suzuyaka
 • KAORIalive
 • 長谷川達也
 • PEET
 • AUDIENCE

Feb.

22

4 - 2

JUDGE

 • Yu-mah
 • suzuyaka
 • 長谷川達也
 • SHINICHI
 • HideboH
 • AUDIENCE

Mar.

08

3 - 3

JUDGE

 • ERi FeNeSiS
 • Koji
 • 川本 アレクサンダー
 • 長谷川達也
 • PEET
 • AUDIENCE

Mar.

22

5 - 1

JUDGE

 • ERi FeNeSiS
 • Koji
 • suzuyaka
 • KAORIalive
 • 川本 アレクサンダー
 • AUDIENCE

Apr.

05

1 - 5

JUDGE

 • suzuyaka
 • KAORIalive
 • 長谷川達也
 • SHINICHI
 • HideboH
 • AUDIENCE